Seniorfotball

Sportsplan Seniorfotball
by admin

Mål

«Å gi hvert medlem et godt tilbud i et godt miljø med tilpasset og utviklende aktivitet».

I disse aldersgruppene er det også en målsetning å beholde flest mulig.

Organisering

Støtteapparat og roller

Klubben er ansvarlig for å ansette støtteapparat for klubbens lag i seniorfotballen. Trenere og støtteapparat er på disse lagene på kontrakter. Nestleder i styret lager kontrakter med støtteapparatet. Hvert lag skal ha følgende roller:

Spillere

Alle spillere på disse lagene er under kontrakt. Fortrinnsvis brukes NFFs Standardkontrakt for Amatørspillere. I disse kontraktene fremkommer goder og forpliktelser mellom spiller og klubb. Nestleder i styret er ansvarlig for å lage  kontraktene med hver enkelt spiller. 

Kompetansekrav

Trener:

NFF Grasrottrener 

 • NFF Grasrottrener delkurs 1
 • NFF Grasrottrener delkurs 2
 • NFF Grasrottrener delkurs 3
 • NFF Grasrottrener delkurs 4

UEFA B-lisens (ikke et krav, men det er ønskelig at hovedtrenere på disse lagene har minimum UEFA B-lisens)

UEFA A-lisens (ikke et krav, men det er ønskelig at hovedtrenere på disse lagene har minimum UEFA A-lisens)

Se HER for mer informasjon om trenerkurs.

Se HER for kurskalender

Kamp

Spillform 

Spillform er 11er. Man spiller 11 mot 11 med keeper. 10 utespillere + 1 Keeper 

Banestørrelse

Banestørrelse er ca 100 * 60 meter. 

Laginndeling

I disse årsklassene deles lagene inn etter kjønn og hvilket år barna er født i. Lagene blir derfor G19 og J17 og/eller J19*. Dersom spilleren fyller 17, 18 eller 19 år i løpet av året er han å regne som G19, mens hun er å regne som J17/19* (*NB! Dette gjelder fordi det på jentesiden er følgende klasser per dd i ungdomsfotballen: J13-J15-J17-J19 og på guttesiden er det G13-G14-G16-G19).  De mest interesserte spillere på disse årskullene vil også være aktuelle for klubbens seniorlag (dame og herre).

Lagene i disse årsklassene settes sammen etter interesse, treningsiver og ferdigheter. Disse lagene (G19, J19/J17) må derfor sees i sammenheng med klubbens seniorlag. Spillerne blir plassert i tropper/grupper ved årets begynnelse, men det er alltid hospitering mellom grupper. Og endringer i tropper/grupper evalueres også gjennom året, basert på spillernes interesse, utvikling og ferdigheter.

På guttesiden har vi et eller flere lag i G19-serien, mens vi på jentesiden har lag i J17 og/eller J19. 

Ved flere lag i samme årsklassen (for eksempel to lag i G19) skal lagsammensetningen diskuteres og avgjøres i møter mellom sportslig ledelse og lagets støtteapparat. 

Spillere som fyller 15 og 16 år, både gutter og jenter,  kan også være våre seniorlag på herre- og damesiden. Både permanent og naturligvis også ved hospitering.

Lagspåmelding i serie

Frist for påmelding i serie: 1. desember (året før)

Klubben ved sportssjef gjennomfører trenermøte(r) i perioden november-januar. Klubben i samarbeid med støtteapparatet for disse lagene er ansvarlige for å gjennomføre samtaler med aktuelle spillere slik at antallet spillere som ønsker å delta på disse lagene er kartlagt før lagpåmeldingens frist. 

Klubben og støtteapparatet rundt laget blir i samarbeid enig om hvilke lag klubben bør stille i seriespillet. Dette gjøres også i nært samarbeid med lagene under (G19+G16 på guttesiden og J19+J17+J15 på jentesiden).

Følgende lag er aktuelle:

 • A-lag Herrer i øverste mulige divisjon
 • A-lag Damer i øverste mulig divisjon
 • SIL 2 (andrelag/rekrutteringslag) i aktuell divisjon  

Det anbefales 14-18 spillere per lag, avhengig av spillernes beste og klubbens forutsetninger.

Lagspåmelding i serie gjøres av sportssjef i FIKS.

NM 

A-lagene Herrer og Damer spiller NM-kvalik og NM ordinære runder dersom de gjennom seriespillet året før er kvalifisert.

Spilletid

 • A-lag Herrer og A-lag damer: Alle spillere som er uttatt i troppen etterstrebes å gi spilletid. Det er dog ingen av krav om spilletid på disse lagene.
 • SIL  (rekrutteringslag/andrelag): Alle som er uttatt i troppen til kamp skal ha mye spilletid (minimum 30 min), men spilletid kan variere fra spiller til spiller. I enkeltkamper som anses som viktige kan støtteapparatet gjøre unntak fra dette, dersom trenerne for laget vurderer dette slik ut i fra sportslige hensyn. I slike tilfeller skal trenere  kommunisere sin bakgrunn for valget ovenfor gitte spiller(e).
 • Antall kamper og hvilke kamper hver spiller er tatt ut i tropp til, kan også variere ut i fra interesse, treningsoppmøte og holdninger.

Trening

Antall treninger per uke: 3-4 stk lagstreninger per uke (kan variere litt fra lag til lag og i løpet av året). Klubben er for disse årskullene veldig opptatt av å koordinere/tilpasse aktiviteten med aktiviteten på skolen (Videregående Skole), og spesielt gjelder dette mot Idrettsfag (Toppidrett Fotball). 

Treningsøktene skal planlegges slik at innholdet er tilrettelagt i forhold til spillernes alder, utviklingstrekk og modning.

Se HER for oppbygning av økta og øvelsesutvalg for disse aldersgruppene.

Du finner også det samme via treningsøkta.no.

Differensiering

I dette alderssegmentet differensierer vi på følgende måter:  

 1. Organisatorisk differensiering på feltet (ved behov)
 2. Pedagogisk differensiering på feltet
 3. Hospitering (se mer under)

Ser HER for mer informasjon om differensiering. 

Hospitering

Hospitering i disse seniorklassene er hospitering i andre klubber.

Samarbeid Videregående skole

Klubben har samarbeid med Sandenssjøen Videregående Skole (Idrettsfag/Toppfotball). Faktorer som er viktige i dette samarbeidet:

 • Koordinering av treningstider (treningsdager/ukesplaner)
 • Individuell utvikling (testing, treningsprogram og oppfølging)
 • Årshjul skole (turer, reiser etc) vs Årshjul klubb (terminlister, kamper etc)

Kommunikasjon og hjelpemidler

Se mer informasjon HER

Støtteapparatet (én eller flere trenere/lagleder) rundt hvert lag må ha brukertilgang til FIKS (Fotballens Informasjon – og kommunikasjonssystem). FIKS benyttes til å administrere og gjennomføre all fotballaktivitet i NFF-regi. Det betyr blant annet at alle fotballkamper, baner, spillere, dommere, kamprapporter og klubb- og lagroller er registrert i FIKS. Innhenting og administrasjon av data gjøres av forbund, krets og klubb i fellesskap. FIKS er kilden til fotballdata som publiseres på fotball.no og appen «Minfotball».

Appen «Min Fotball» er et flott hjelpemiddel for støtteapparat og foreldre. Her finner man enkelt oversikt over terminlister og kamper for sitt lag.

Forsikring og rutiner ved skader

Spillere som har fylt 12 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen.

Se HER for mer informasjon.

Medlemsavgift og treningsavgift

Se HER for mer informasjon.

Private aktører

Vi overlater det til hvert enkelt medlem og deres foresatte (dersom spiller er under 18 år) å bestemme om de vil delta på tilbud drevet av private aktører. 

Vi tar avstand fra all aktivitet drevet av aktører som bryter med NFFs og NIFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball.

Informasjon om lagene

På vår hovedside under fanen «LAGENE» finner du mye mer informasjon om A-lagene våre.

Her kan man lese mer om:

 • Spillerstall
 • Støtteapparat
 • Terminlister 
 • Kamper
 • Historikk (resultater, tabeller, kamprapporter)
 • Statistikk