Overordnet for klubben

Sportsplan Overordnet for klubben
by admin

Formål

«Å gi hvert medlem et godt tilbud i et godt miljø med tilpasset og utviklende aktivitet»

Visjon

«Flest mulig, lengst mulig, best mulig»

Verdigrunnlag

Verdigrunnlaget vårt består av vårt verdisett + fair-play.

Verdisett

SIL Fotball sitt verdisett kalles «LIKE SIL Fotball». Verdigrunnlagets initialer (L-I-K-E) representer de fire kjerneverdiene klubben ønsker at vi skal identifisere oss med.

Vi skal være:

(L)angsiktige

SIL Fotball skal være en klubb hvor medlemmene utvikler seg både fysisk og mentalt.
Vi skal legge til rette for utvikling både som enkeltindivid og lag i et langsiktig perspektiv.

(I)nkluderende

SIL Fotball skal være en klubb som kjennetegnes med åpenhet og tilgjengelighet for alle.
Trivsel er en nøkkelfaktor. Vi vil skape en klubb som medlemmene trives i, og som folk ønsker å være en del av.

(K)valitetsbevisste

SIL Fotball skal være en klubb der kvalitet i alle ledd er en grunnpilar.
Gjennom positiv innstilling, riktig mentalitet, gode holdninger og grundighet skal SIL Fotball skape en god utviklingsarena.

(E)ntusiastiske

Entusiasme er energi! SIL Fotball ønsker å engasjere, begeistre og glede.

Fair Play

Fair Play dreier seg om mer enn å unngå gule og røde kort. Fair play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen.

Alle tilknyttet SIL Fotball har et ansvar for å følge de normer, regler og retningslinjer som skaper verdier og holdninger vi kan være stolte av. SIL Fotball er opptatt av at alle spillere, trenere, dommere, ledere og foreldre engasjerer seg og bidrar til at vi har et fotballmiljø preget av trygghet og trivsel.

Sentrale stikkord er:

 • Respekt og toleranse for hverandre
 • Alle er like verdifulle
 • Ta avstand fra rasisme og mobbing
 • Respektere dommerens avgjørelser
 • Skape et fellesskap som inkluderer alle

Sportslige hovedmål

Klubben har vedtatt følgende målsetninger for perioden 2021-2024:

1. Rekruttering 

 • Måltall: Ha 60 % av alle gutter i klubbens nedslagsfelt med på G6 og G7
 • Måltall: Ha 60 % av alle jenter i klubbens nedslagsfelt med på J6 og J7

2. Lagstilbud

 • Stille lag i alle klasser i seriesystemet, G/J 6 år -19 år

3. Beholde og hindre frafall

 • Generell målsetning: Beholde flest mulig i barne- og ungdomsfotballen. 
 • Måltall Barnefotball:
  • Ha 50 % av alle gutter i klubbens nedslagsfelt med på G12
  • Ha 50 % av alle jenter i klubbens nedslagsfelt med på J12
 • Måltall ungdomsfotball:
  • Ha 30 % av alle gutter i klubbens nedslagsfelt med på G16
  • Ha 30 % av alle gutter i klubbens nedslagsfelt med på J16

4. Spillerutvikling

 • Ha minimum én spiller per årsklasse og kjønn med på hver kretslagssamling
 • Ha én spiller med på Equinor Talentleier/landslag hvert tredje år (uavhengig av kjønn)

5. Resultatmål Senior

 • A Herrer: Være stabilt lag i 3.divisjon (opprykk fra 4.divisjon)
 • A Damer: Være «topp 3» i 2.divisjon

Roller på lagene

Rundt hvert lag i klubben er det viktig med et robust og godt støtteapparat. På hvert lag skal det være følgende roller i støtteapparatet: I tillegg til dette består selvfølgelig laget av SPILLEREN selv og spillerens foreldre/foresatte.  Klubben har følgende forventinger til disse:

Spiller

Spillerne bør være kjent med innholdet i:
 • Klubbhåndboka
 • Sportsplanen
I disse viktige klubbverktøyene finner man det meste man trenger av informasjon, som for eksempel:
 • Hva klubben står for (verdier, visjon og formål)
 • Medlemskap og treningsavgift
 • Forsikringer
 • Rutiner ved skader
 • Klubbens retningslinjer og forventninger til spillerne
 • Dugnadsforpliktelser
Klubben har følgende kontrakter på spillere:
 • Utøvererklæringer (alle grupper i Idrettslaget), fra det året man fyller 14 år.
 • Amatørkontrakter (Alle spillere som er definert som G/J 19 eller Senior)

Forelder/foresatt

Spillerne bør være kjent med innholdet i:

 • Klubbhåndboka
 • Sportsplanen

I disse viktige klubbverktøyene finner man det meste man trenger av informasjon, som for eksempel:

 • Hva klubben står for (verdier, visjon og formål)
 • Medlemskap og treningsavgift
 • Forsikringer
 • Rutiner ved skader
 • Politiattester
 • Klubbens retningslinjer og forventninger til foreldrene

Klubben forventer at alle foresatte følger foreldrevettreglene:

Foreldrevettreglene

 1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
 2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
 3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
 4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
 5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
 6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
 7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

Dugnadsforpliktelser

Klubben forventer at foreldre/foresatte stiller opp på følgende klubbdugnader:

 • Klubbens store turneringer: Stamnes Diadora Cup og Eat Move Sleep-Cup
 • Kamparrangement og kiosksalg
 • Kjøring til bortekamper

I tillegg til dette forventes det at foreldre/foresatte stiller opp de lagsdugnader som er planlagt av det laget spilleren selv deltar.

Det er mange foreldre som ikke selv er medlemmer. Det er kun foreldre som har gyldig medlemskap, som kan stemme på årsmøtet.

Politiattest

Alle trenere over 15 år som trener skal ha en politiattest eller en vandelsattest inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Denne skal vises til klubben du er trener i. Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest – fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med nedsatt funksjonsevne. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer. Seksuell trakassering og overgrep er straffbart og et fullstendig brudd med idrettens mest grunnleggende verdier og i strid med straffeloven. Norsk idrett har vedtatt at alle idrettslag fra 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Du kan lese mer om hvordan du går frem her ved å klikke her.

Ansvarlig for sportsplanen

Klubbens styre er ansvarlig for sportsplanen, vedtatt 07.03.2021. Sportslig ledelse har fått i oppgave fra klubbens styre til å revidere, implementere og følge opp at aktiviteten i klubben følger denne planen. Sportsplanen revideres kontinuerlig, med årlig nytt vedtak i styret i løpet av januar hvert år. 

Dersom noen av våre medlemmer, trenere, foresatte eller øvrige har spørsmål knyttet til sportsplanen kan man henvende seg til Sportssjef. Se HER for kontaktinformasjon.

Rutiner ved avvik fra sportsplanen

Dersom medlemmer, foresatte, samarbeidspartnere eller øvrige opplever avvik fra sportsplanen skal dette meldes inn til sportssjef, eventuelt medlemmer av sportslig utvalg (for medlemmer se HER). Klubben tar da tak i dette ved at sak lages i SU først. SU behandler saken, og gjør nødvendige tiltak for å løse saken. Styret orienteres også. Dersom saken er en av en slik alvorlighetsgrad at SU finner det riktig, sendes saken til styreleder i SIL Fotball, eventuelt også styreleder i SIL sentralt.