Overgangen fra barne- til ungdomsfotballen

Sportsplan Overgangen fra barne- til ungdomsfotballen
by admin

Generelt

Overgangen fra barne- til ungdomsfotballen kjennetegnes best ved at resultater og tabeller blir offentligjort. Selv om både trenere og spillere har et forhold til det å vinne og tape kamper også i barnefotballen, kan det ofte skape en rekke utfordringer dersom trenere og foreldre blir for opptatt av resultatet og tabellen i ungdomsfotballen.

Hos oss skal utviklingen til hver enkelt spiller prioriteres over lagenes resultater i ungdomsfotballen, og trenere hos oss skal ha denne tankegangen i bunn.

SIL Fotballs har et mål «Å gi hvert medlem et godt tilbud i et godt miljø med tilpasset og utviklende aktivitet»

Hos oss skal alle spillere være velkommen på trening! Alle treninger skal i første rekke være preget av trygghet, mestring og trivsel. Det betyr at at vi har mål å beholde «flest mulig», «lengst mulig» i aktivitet. Det betyr også at våre lag og grupper vil bestå av spillere med store forskjeller både i både interesse og ferdigheter. Mange ungdommer er med først og fremst fordi fotballen er gøy. Andre har ambisjoner om å nå langt som fotballspiller, og ønsker å bruke mer tid på fotballen. Vi har også et mål om å tilrettelegge tilpasset aktivitet for de spillere som har ambisjoner og stor interesse for egen utvikling. Det betyr å gi spillere et tilbud som gjør at de har mulighet til å «best mulig». I SIL Fotball skal det være plass til alle, uansett ambisjoner.

For å lykkes med dette mener vi svaret ligger i å være skikkelig god på DIFFERENSIERING. Klubben ønsker samtidig å være veldig bevisste og å jobbe aktivt med denne utfordrende fasen. 

Møte med spillere og foresatte

I overgangen mellom barne- og ungdomsfotballen ønsker klubben å forberede forklare spillere, trenere og foreldre hvordan klubben ønsker å tilrettelegge aktiviteten for å best mulig ta vare på alle.

Det gjøres ved at klubben tar et med et felles møte med alle spillere, trenere og deres foreldre mellom sesongene i 12- og 13 års klassene. Her gis det informasjon om tilbudet i ungdomsfotballen, hvordan dette organiseres i klubben, differensiering, hospitering, hvilke økte krav og forventinger som stilles til spillere, landslagskolen (uttak sonesamling, områdesamlinger, kretssamlinger, Equinor talentleir, landslagssamlinger) og om det å hindre frafall. 

Organisering og lagsammensetning

 • I ungdomsfotballen kan det, i motsetning til i barnefotballen, være aktuelt å dele inn lag etter interesse og ferdigheter.
 • I SIL Fotball har vi ofte i stedet landet på modeller med flere lag per kull der spillere rullerer mellom ulike lag innenfor samme årsklasse (innenfor gitte regelverk). På denne måten mener vi at vi ivaretar vår visjon (flest mulig – lengt mulig- best mulig) i størst mulig grad.
 • Årsklassen trener sammen. Her brukes differensiering i øktene.
 • Vi ønsker å skape jevnbyrdighet i både trening og kamp.
 • I kamp tilpasser vi eget lag utfra motstander osv.
 • Alle skal ha mye spilletid i hver kamp hvor de er uttatt i troppen (minimum 1.omgang), men spilletid kan variere fra spiller til spiller.
 • Antall kamper og hvilke kamper hver spiller er tatt ut på kan også variere ut i fra interesse, treningsoppmøte og holdninger.

Differensiering

I vår organisering av barnefotballen og spesielt ungdomsfotballen er god differensiering avgjørende for at vi klarer å ta vare på alle.

Les mer om differensiering HER.

Hospitering

Hospitering er en måte å differensiere på. I vår organisering av ungdomsfotballen er hospitering avgjørende for å ta vare på de som har høye ambisjoner og stor interesse.

Spillere som utmerker seg ved stor interesse, god innsats, gode holdninger og gode ferdigheter, og som ønsker å trene mye og få ekstra utfordringer, skal ha muligheter for å hospitere med lag/grupper lengre opp i aldersklassene. Det gjelder både trening og kamp. Jenter skal også ha muligheten til å hospitere på guttelag og i guttegrupper.

Se HER for mer informasjon om hospitering og hospiteringsregler.

Økte krav og forventninger til spillere

I inngangen til ungdomsfotballen setter klubben litt økte krav til våre spillere:
 • Alltid beskjed ved forfall
 • Møte tidsnok på trening
 • Ta vare på eget utstyr
 • Innsats på trening

Landslagsskolen – Uttak til Sonesamlinger

NFFs Landslagsskole er broen mellom klubbene våre og de aldersbestemte landslagene.

NFF Nordland sender hver høst ut informasjon til alle klubber i Nordland om nominasjon til trinn 1 i landslagsskolen – sonesamlinger. Sonesamlinger er treningsøkter i regi av Landslagsskolen og gjennomføres likt i hele Norge med samme innhold, og spillere fra G/J 12-15 år nomineres til disse samlingene.

Klubbene i Nordland nominerer inn spillere til KA Spillerutvikler i NFF Nordland. I Nordland er det seks sju soner og i hver sone er det en soneansvarlig. Sonesansvarlig strukturerer deretter sonesamlingene i sin sone.

Sportslig ledelse i SIL Fotball nominerer inn spillere til NFF Nordland etter samtaler med klubbens spillerutviklere (trenere på akademi/sonesamlinger). Lagstrenere kan også tas med på råd. Sportslig ledelse sender informasjon til alle lagstrenere og foreldre/foresatte om uttaket.

Kriterier for uttak er:   

 1. Trener mye – egentrening i tillegg til organisert trening.
 2. Trener med kvalitet – tilstedeværelse på trening.
 3. Tester egne grenser – tør å være utenfor komfortsonen.
 4. Tenker selv – er reflekterte i fht egen prestasjon og nysgjerrig på ny kunnskap.

Fra sonesamlinger er veien videre for spillere som tas ut følgende:

 • Områdesamling (Fra G/J 12 år)
 • Kretssamling
 • Kretslag
 • Equinor (fra G/J 14 år)
 • Landslagssamlinger
 • Landslag (fra G/J 15 år)

Uttak til områdesamlinger, kretssamlinger, kretslag osv gjøres av KA spillerutvikler i NFF Nordland.

Les mer om Spillerutvikling i NFF Nordland HER.

Les mer om NFF Landslagsskolen HER.

Talentsamlinger

SIL Fotball får stadig henvendelser fra toppklubb om ulike spillerutviklingstiltak i regi av dem. I stor grad mottar vi henvendelse fra FK Bodø/Glimt, og eksempler på tiltak er:
 • Salten Aqua
 • Hospitering i nasjonal serie (G14-G16)
 • Hospitering i nasjonale og internasjonale turneringer
Ved slike henvendelser er ofte spillere allerede kartlagt på forhånd, men i enkelte tilfeller er SIL Fotball aktive i utvelgelsen av aktuelle spiller. I slike tilfeller gjelder de samme kriterier som ved uttak til sonesamlinger. Klubben ønsker i i tillegg at det kan være en slags rullering, dersom flere spillere kan være i aktuelle, slik at flere får slike muligheter.

Forhindre frafall

I ungdomsidretten generelt og i ungdomsfotballen vår er det naturlig nok et frafall.  SIL Fotball ønsker å arbeide aktivt med å minimere dette frafallet, og i denne sammenheng er flere faktorer viktig. Klubben må lage differensierte tilbud, og forsøke å fange opp de som slutter. Støtteapparatet rundt hvert lag må også bidra til dette. Trenere rundt laget står ofte spillerne nærmest og det er viktig å prate med dem hva som er årsakene til at de vil slutte. Klubben trenger innspill og forslag til gode løsninger. Kanskje kan det være andre ting de kan tenke seg å være med på i klubben, som for eksempel trener, instruktør eller dommer?